امور اداری

برنامه ریزی، راهبرد و دسته بندی فعالیت های اداری و پشتیبانی سازمان، در شرح وظایف مدیر امور اداری است. از قسمت های ضروری سازمان، امور اداری آن سازمان می باشد و مانند یک مسیر ارتباطی میان تمام بخش های اداری عمل می کند و از پیشرفته ترین قسمت سازمان اشاره شده است. در اصل بخش مرکزی سازمان می باشد. امور اداری با تمام بخش های سازمان در ارتباط است که نیازمند نیروی انسانی ماهر، با تجربه و توانایی بالا و کارآمد است.

هدف از رشته امور اداری، تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص است تا با استفاده از نیروی فکری و مهارت های فردی پرسنل های هر سازمانی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و افزایش نظام بهتر حرکت داده شوند.

وظایف و اختیارات مسئولین امور اداری

تنظیم و پیگیری بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به رییس بخش
بازگویی درباره اداره سازمان و تشکیلات واحد و ارزیابی نیروی انسانی مورد نیاز بخش
پیاده سازی عملیات مالی واحد و مراقبت در رعایت مقررات مالی
تهیه و اجرای نقشه های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات سازمانی
تنظیم و تدارک لازمه های واحد یکسان با توجه به مقررات
نظارت منظم بر انجمن معاملات واحد
فعالیت تمام امور حقوقی واحد و استفاده از نظرات متخصصین و دفتر حقوقی مرکزی در زمان نیاز
فعالیت با رییس بخش برای پیاده سازی هر چه بهتر وظایف مربوط به قسمت های ستاد واحد