قطعات صنایع ریلی و لوکوموتیو

قطعات حیاتی نظیر قطعه Base plate با استانداردUNI8764-6، قطعه Fish plate با استاندارد UIC864-4، قطعه Clip KP343، قطعه Clip KP89، قطعه Clip KP89، قطعه Clip for Ribs RSW8 و قطعه Clamp for 60E1A1 را دارد
از دیگر قطعات سبد محصول می توان به انواع گوشواره راه آهن،قلاب کششی، شاتون لوکوموتیو MP 610، مهره محور افقی ترمز دستی، پین فنر، کلنگ زیرکوب ، PULL ROD FRAME نیز اشاره کرد.