فرم استخدام

 


مشخصات فردی


(حتما تکمیل گردد)نام پدر:نام و نام خانوادگی:


شماره شناسنامه:تاریخ تولد:

وضعیت خدمت:

محل تولد:

مدرک تحصیلی:

مجرد متاهل

وضعیت تاهل:

مرد زن


جنسیت:


اطلاعات تماس


(حتما تکمیل گردد)


شماره تلفن همراه:


شماره تلفن :


پست الکترونیک:


تحصص ها


(حتما تکمیل گردد)

 میزان تسلط:

 


زمینه تخصص :میزان تسلط:زمینه تخصص :میزان تسلط:زمینه تخصص :


سوابق شغلی

نام موسسه / شرکت از تاریخ تا تاریخ آدرس و تلفن علت ترک کار
انتظارات

تومان


حقوق درخواستی: