عملکرد شرکت در حیطه اخلاق در کسب و کار

عوامل و شاخص های اخلاق کسب و کار

اخلاق کسب و کار دارای حوزه گسترده و وسیعی است و عوامل و شاخص های گسترده ای را در بر می گیرد. این عوامل را می توان برای شرکت آهنگری در حداقل هفت وجه تقسیم بندی کرد:

  1. خط مشی اخلاقی شرکت در قبال مصرف کنندگان و مشتریان
  2. خط مشی اخلاقی شرکت در قبال محیط زیست و جامعه جهانی
  3. خط مشی اخلاقی شرکت در قبال جامعه ، شهروندان و منافع ملی
  4. خط مشی اخلاقی شرکت در قبال کارکنان و مدیران
  5. خط مشی اخلاقی شرکت در قبال رقبا
  6. خط مشی اخلاقی شرکت در قبال سهامداران
  7. خط مشی اخلاقی شرکت در قبال پیمانکاران و موسسات نظارتی