معرفی

ﻣﺪﻳﺮان و ﺳهاﻣﺪاران

در سال 1380 در راستای سیاست های دولت عمده سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار گردید و نهایتا در سال 1389 عمده سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران به خانواده باویلی تبریزی، انتقال یافت