دگوسا

یکی از نیازهای اصلی صنایع قالبسازی عملیات حرارتی سخت کاری و نیتروکربورایزینگ در کوره های خلاء می باشد. شرکت آهنگری ۴ کوره را بهره برداری می کند. کوره سخت کاری خلاء به این دلیل که کمترین سطح فشار را در محیط خود فراهم می آورد، باعث می شود سطح فلزات از اکسیداسیون و کربوره شدن در امان مانده و شکل تمیزتری داشته باشند. عملیات حرارتی قابل اجرا در این نوع کوره عملیات حرارتی شامل سه بخش می باشد:

سخت کاری
نرماله کردن
آنیل فلزات

حداکثر دمای لازم برای عملیات حرارتی در کوره سخت کاری خلاء ۱,۳۵۰ درجه سانتی گراد است. اتمسفر این نوع کوره خلا بوده و با توجه به اینکه توسط تششع گرمایش آن شکل می گیرد، در دماهای پایین از دقت کمتری برخوردار می باشد و بیشتر در دماهای بالا قابل استفاده است. سیستم گرم کننده کوره خلاء پارچه های گرافیتی می باشد که توسط گرم کننده هایی که در بین آن تعبیه شده حرارت دیده و باعث گرم شدن قطعاتی که در بین آن ها قرار داده می شود. این حرارت بر اثر ایجاد تششع می باشد، بطوری که در اثر حرارت پارچه ها به رنگ سرخ در می آید. کوره دارای دو محفظه سرد کننده و گرم کننده می باشد که محفظه سرد کننده در قسمت ورودی کوره قرار گرفته که با استفاده از گردش فن و روغن در کاهش دمای قطعات تاثیر گذار می باشد. قسمت گرم کننده در قسمت دوم کوره قرار دارد که قطعات برای رسیدن به دمای آستینه در آن قرار می گیرند. در این قسمت است که پارچه گرافیتی تعبیه شده است.

سایر سیستم های کوره سخت کاری خلاء

سیستم گردش هوا بصورت فن
سیستم کنترل دما اتوماتیک
دارای سیستم کنترل دمای روغن و …