برشکاری

برشکاری

واحد برشکاری برش کلیه مواد اولیه را انجام داده و بطور مرتب و ۲۴ ساعته ، بیلت های قطعات را مطابق برنامه کنترل برش می کند.برش ها به دو روش اره و گیوتین انجام می گیرد.

دستگاههای برش بشرح زیر می باشند:

​اره واگنر شامل ۴ دستگاه
اره نواری شامل ۴ دستگاه
دستگاه گیوتین 1250 تنی
دستگاه گیوتین ۷۵۰ تنی
دستگاه گیوتین ۵۰۰ تنی

برنامه توسعه واحد برشکاری در دست تهیه می باشد که جهت افزایش ظرفیت آن دستگاههای جدید پیش بینی شده است .علاوه بر آن ، واحد ابزار تیزکنی ، تیزکاری ابزارهای برشکاری را نیز بر عهده دارد.