دفتر برنامه ریزی قالبسازی

برنامه ریزی صحیح در امر تولید قالب و کنترل آن جهت بهره گرفتن موثر از مواد، تجهیزات، نیروی انسانی وظرفیت های گروه کاری و همچنین ارائه برنامه های تنظیم شده به گروه های مختلف تولید قالب و ارائه سفارشات تامین کنندگان بر حسب نیاز تولید به واحد بازرگانی ماموریت واحد برنامه ریزی و کنترل قالب است که در این راستا واحد برنامه ریزی قالبسازی پس از دریافت سفارشات از طریق امور برنامه ریزی پس از بررسی وضعیت اولیه نسبت به تهیه برنامه زمان بندی تولید قالب در راستای ظرفیت برنامه پرس ها اقدام نموده و سپس برنامه تهیه و تدوین شده را در اختیار کارگاه قالبسازی جهت اجرایی شدن قرار می دهد که پس از تولید آن را جهت تایید به کنترل قالب ارجاع داده و سپس با نامه و سند تائیدی به انبار قاالب جهت ثبت در سیستم موجودی شرکت ارسال می گردد.