دفتر فنی

دفتر فنی پروژه

یکی از اصلی ترین و مهمترین مراکز مورد نیاز در کارخانه های صنعتی دفتر فنی می‌باشد. در واقع دفتر فنی هدایتگر اصلی قرارداد و پیشرفت پروژه است و مسئولیت بسیار سنگینی از مجموعه فعالیت های صنعتی را بر دوش دارد. این دفتر با نظارت مدیر پروژه جهت هماهنگی با رئیس کارگاه ایجاد شده و به همه‌ی نقشه‌ها، مدارک، شرایط عمومی و خصوصی، فهرست مقادیر و آحاد و… احاطه داشته است. دفتر فنی تشکیل شده از افراد مختلف با تخصص و مسئولیت های گوناگونی است که هر یک وظایفی مشخص داشته و این واحد به ارمغان آورده است. وجود دفتر فنی در هر قرارداد و پروژه صنعتی از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است، زیرا با ایجاد دفتر فنی تمامی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی، تهیه دستور کارها و صورتجلسه‌های به موقع، صورت برداری از کارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کارکرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام می‌شود. دفتر فنی در هر پروژه در تمامی مراحل از ابتدای کار در بستن قرارداد، حین اجرا و تحویل پروژه با تقسیم بندی و شرح وظایف افراد در دفتر فنی پروژه آغاز به کار می کند.