افتخارات و گواهینامه ها

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ، در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت شرکت همواره با رویکرد خلق ارزش و توسعه پایدار و در جهت اشاعه و ترویج کار تیمی در سازمان، حفظ و صیانت از نیروی انسانی موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت نظام یکپارچه گردید.
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در فهرست تامین کنندگان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار گرفته است؛ همچنین این شرکت در انجمن قطعه سازان و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان عضویت فعال دارد.
عضویت در وندور لیست گروه مپنا و ورود در وندورلیست حمل و نقل ریلی ایران از دیگر افتخارات این مجموعه می باشد.