گواهي حق تقدم خريد سهام

ناشي از افزايش سرمايه

 

براي دريافت گواهي حق تقدم خريد سهام ناشي از افزايش سرمايه كليك نماييد

لطفا فايل پيوستي را دانلود نموده و پس از واريز وجوه حق تقدم تا تاريخ 1397/04/08 فيش واريزي را به همراه فرم تكميل شده به آدرس تبريز جاده سردرود صندوق پستي 158-51745 ارسال نماييد