ماهک برای تعویض دنده و ایجاد وضعیت دلخواه در مسیر انتقال قدرت,لازم است قطعات مختلفی به کار افتاده تا دنده مورد نظر با محور اصلی یکپارچه گردد به این منظور از اهرم های گوناگون استفاده می شود. ماهک,اهرم هلالی شکلی است که روی میل ماهک قرار داشته و حرکت خطی می کند. شرکت آهنگری

 
 
 

ماهک

شرکت آهنگری

ماهک