بیم اکسل: گاهي براي پايين آوردن كف اتوبوس ها نياز به ايجاد فرورفتگي بزرگتري در بيم اكسل مي باشد كه در اين حالت اكسل را دروازه ای مي گويند. شرکت آهنگری

 
 
 

بیم اکسل خاور

شرکت آهنگری

بیم اکسل