سگدست سگ دست در واقع همان توپی چرخ که از بالا به سمت کمک وصل میشود واز سمت سیبک به جعبه فرمان وصل میشود. سگ دست در واقع لولایی است و برای چرخیدن چرخ روی محور فرمان می باشد. محور سگدست در ماشین های قدیمی ( مثل کامیون ها و یا شاسی بلند ها ) رو میل سگدست میچرخدشرکت آهنگری

 
 
 

 

شرکت آهنگری

شفت بنز خاور
 
 
 
 
 

سگدست سگ دست در واقع همان توپی چرخ که از بالا به سمت کمک وصل میشود واز سمت سیبک به جعبه فرمان وصل میشود. سگ دست در واقع لولایی است و برای چرخیدن چرخ روی محور فرمان می باشد. محور سگدست در ماشین های قدیمی ( مثل کامیون ها و یا شاسی بلند ها ) رو میل سگدست میچرخدشرکت آهنگری

 
 
 

سگدست نیسان

شرکت آهنگری

سگدست نیسان