محصولات توليدی

وجود خطوط کامل و تنوع آنها ابزار کارآمدی در دست نيروهای با تجربه و متخصص شرکت آهنگری گرديده است تا توليدات آن از نظر حجم و کيفيت بی رقيب باشد.

اين شرکت در طول ساليان گذشته بالغ بر 1350 نوع قطعه متفاوت را به توليد رسانده است. اين قطعات که با طيف وزنی 200 گرم تا بيش از 100 کيلوگرم می باشند، شامل قطعات ماشين آلات کشاورزی ، صنايع نفت و گاز ، قطعات راه آهن و صنايع ريلی ، صنايع نساجی ، صنعت سيمان ، تجهيزات برق ، صنايع خودروئی و نيز صنايع هواپيمائی می باشد.

در صنايع خودروئی انواع قطعات جلوبندی که به لحاظ ايمنی از اهميت بسزائی برخوردارند بطور مرتب، توليد و پس از کنترل اورلپ آنها به مشتری ارسال می شوند

وجود پرس بزرگ8000T و توليد ميل لنگ های 3 و 4 و6 سيلندر ، اين شرکت را بطور ويژه در منطقه بی رقيب ساخته است.

وليد شاتونهای متنوع موتورهای گازوئيلی و بنزينی به گونه ای است که تا دقت وزنی    12GR ±   رادربرميگيرد.

امروزه توليد قطعات گيربکس ، شاتون و قطعاتی از جلوبندی خودرو و ميل لنگ در برنامه توليد قرارگرفته اند.

کوره های القائی خطوط توليد اين شرکت به سيستم سورتينگ مجهز گرديده اند .اين سيستم اين اطمينان را به شرکت آهنگری و مشتريان می دهد که فقط بيلت های داغ و در محدوده تلرانس دمای مجاز که همراه با روشن شدن چراغ سبز و در معرض ديد پرسکاران می باشد به زير پرس بروند. بيلت های با دمای بالای دمای مجاز (Over heat ( که با چراغ قرمز رنگ و صدای آژير همراه می باشد بصورت اتوماتيک به مسير ديگری هدايت و در پالتهای مخصوص جمع آوری می شوند . بيلت های Over heat  از چرخه توليد خارج و از ورود مجدد آن به فرآيند توليد جلوگيری بعمل می آيد .

بيلت های با دمای زير دمای مجاز (Under heat) نيز همراه با روشن شدن لامپ زرد رنگ در مسير ديگری قرار گرفته در پالت های مجزائی جمع آوری می شوند . اين بيلت ها پس از خنک کاری مجددا˝ در چرخه توليد قرار ميگيرند.