لـيـسـت  سـهـــامـــداران  در  پـــايـــان   آبان  ماه  1396

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد سهام درصد سهام
1 آقاي مجيد باويلي تبريزي 702,144,032 48.05%
2 شركت پولاد قطعه 306,983,956 21.01%
3 شركت توسعه و تامين شريف 117,285,549 8.03%
4 خانم فاطمه مهين اكبرزاده 87,902,028 6.01%
5 ساير سهامداران (زير يك درصد کل سهام)  246,982,435 16.9%
    1,461,298,000 100%