لـيـسـت  سـهـــامـــداران  در  پـــايـــان   فـــرورديـــن  ماه  1396

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد سهام درصد سهام
1 آقاي مجيد باويلي تبريزي 351,422,016 48.10%
2 شركت پولاد قطعه 153,491,978 21.01%
3 شركت توسعه و تامين شريف 53,642,564 6.79%
4 خانم فاطمه مهين اكبرزاده 43,951,014 6.02%
5 ساير سهامداران (زير پنج درصد کل سهام)  128,141,428 18.09%
    730,649,000 100%